གཙོ་ངོས། >> ཐོན་རྫས།
སྐུད་འཁལ་ལག་བཟོའི་ས་གདན།
2013-10-03 23:28:39

 
ཁ་པར།   13709745700    ས་གནས།   ཟི་ལང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་རྒྱལ་བཙུགས་ལམ་གྱི་སྒོ་སྟགས་ཨང་29 པ་ལྟེ
རྡེབ་ཚད།    1404695 青ICP备09000006号 [དོ་དམ་ལྟེ་གནས།]