གཙོ་ངོས། >> ཐོན་རྫས།
ཏ་ཟིག་ལག་བཟོའི་ས་གདན
2013-10-03 23:06:40

 
ཁ་པར།   13709745700    ས་གནས།   ཟི་ལང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་རྒྱལ་བཙུགས་ལམ་གྱི་སྒོ་སྟགས་ཨང་29 པ་ལྟེ
རྡེབ་ཚད།    1404701 青ICP备09000006号 [དོ་དམ་ལྟེ་གནས།]