གཙོ་ངོས། >> སྐད་འཇོག་པ།
ཁ་བྱང་།
རྣམ་པ།
མིང་།
ཁ་པར།
ཡིག་ཟམ།
ནང་དོན།
 
ཁ་པར།   13709745700    ས་གནས།   ཟི་ལང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་རྒྱལ་བཙུགས་ལམ་གྱི་སྒོ་སྟགས་ཨང་29 པ་ལྟེ
རྡེབ་ཚད།    1404653 青ICP备09000006号 [དོ་དམ་ལྟེ་གནས།]