གཙོ་ངོས། >> སྐུད་ཐོག་ཉོ་ཚོང་།
ཐོན་རྫས་ཀྱི་མིང་།
མཁོ་བའི་ཁ་གྲངས།
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་།
ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར།
ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཟམ།
གསལ་བཤད།
 
ཁ་པར།   13709745700    ས་གནས།   ཟི་ལང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་རྒྱལ་བཙུགས་ལམ་གྱི་སྒོ་སྟགས་ཨང་29 པ་ལྟེ
རྡེབ་ཚད།    1404668 青ICP备09000006号 [དོ་དམ་ལྟེ་གནས།]