གཙོ་ངོས། >> ཐོན་རྫས།
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
 

མདུན་ངོས། གོང་མ། ཞོལ་མ། མཇུག་ངོས། ངོས།1/1 སྡོམ་པས་ནང་དོན་3ཡོད།

ཁ་པར།   13709745700    ས་གནས།   ཟི་ལང་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་རྒྱལ་བཙུགས་ལམ་གྱི་སྒོ་སྟགས་ཨང་29 པ་ལྟེ
རྡེབ་ཚད།    1404663 青ICP备09000006号 [དོ་དམ་ལྟེ་གནས།]